mukellef-basit-usule-tabi-mukelleflerin-gelir-vergisi-beyani

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gelir Vergisi Beyanı

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ticari kazancı basit usulde tespit olunan gelir vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde Defter-Beyan Sistemi üzerinden vereceklerdir.

BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır. Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca;

 •  Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hâsılata,
 • Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere ilave edilir.

Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmaz ve üzerlerinden amortisman hesaplanmaz.

BASİT USULDE VERGİLENDİRMENİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

 • Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmaz,
 • Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez,
 • Geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez,
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır,
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz,
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulur,
 • Ticari kazançlarına yıllık 9.000 TL kazanç indirimi yapılır,
 • Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler (Bu istisna ile 9.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz), • Engellilik indiriminden faydalanabilirler,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanabilirler.

BEYAN EDİLECEK GELİR ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinde belirtilen unsurlara ait tutarlar (hayat/şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, engellilik indirimi, 9.000 TL’lik kazanç indirimi vb.) indirim konusu yapılabilecektir. Söz konusu indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

 • Kazanç İndirimi

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına 9.000 TL kazanç indirimi uygulanır. Beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (kira geliri, menkul sermaye iradı vb.) bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmaz. Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 9.000 TL’nin altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilemez. Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnası ile 9.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanamazlar. Söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirlerler.

 • Engellilik İndirimi

Basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır. 2018 yılında elde edilen basit usule tabi ticari kazancın yıllık beyanname ile beyanında dikkate alınacak engellilik indirimi yıllık tutarları şöyledir:

• Birinci derece engelliler için (1.000 X 12=) 12.000 TL

• İkinci derece engelliler için (530 X 12=) 6.360 TL

• Üçüncü derece engelliler için (240 X 12=) 2.880 TL

Basit usule tabi mükellefler engellilik indirimi başvurularını, İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı (ivd.gib.gov.tr) ile sistem üzerinden yapabilirler.

 • Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Gelir Vergisi Kanunu’nda 6663 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 (yirmi dokuz) yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 TL’sine kadar olan kısmı maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. İstisnadan ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar yararlanır. İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 TL olarak uygulanacak olup, bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilemez.

 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlara Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 121 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir vergisinden indirilir.

2019 TAKVİM YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ

2019 takvim yılında gelir vergisine tabi gelirler aşağıdaki tabloda bulunan oranlar doğrultusunda vergilendirilmektedir.

BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN BEYANI

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1-25 Şubat 2019 tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden kayıtlı bulundukları vergi dairesine elektronik ortamda gönderirler. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2018 yılı kazançlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi de 1-25 Mart 2019 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilir.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir