Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şirket kurduysanız ya da kurmayı düşünüyorsanız, mükellefi olduğunuz vergi türüne göre ilgili giderleri öğrenmeniz faydalı olacaktır. Gelir ve gider yönetimi, gelir vergisi ödenirken net kazanca göre vergi diliminin belirlenmesi sebepleri ile bu konu kritik önem taşımaktadır. Bu yazımızda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 41 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ”Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlığında açıklanan KKEG hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Gelir Vergisi Mükellefleri için KKEG

 Bir giderin kanunen kabul edilen gider olabilmesi için, ilgili giderin şirket kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması ve bu giderin Vergi Usul Kanunu’nda açıklandığı şekilde belgelendirilmesi gerekmektedir. Gelir vergisi mükellefleri için kanunen kabul edilmeyen giderleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Mükellefin kendisinin, eşi ya da çocuklarının firmadan çektikleri nakit para ve aldıkları değerler,
 • Mükellefin kendisine, eşine ve çocuklarına ödenen ücretlerin tamamı (aylıklar, ücretler, ikramiyeler ve tazminatlar)
 • Mükellefin taahhüt ettiği sermaye için işlenecek olan faizler,
 • Mükellefin kendisinin, eşinin ve çocuklarının cari hesap veya farklı biçimlerdeki alacakları üzerinden işlenecek faizler,
 • Mükellefin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması durumunda; emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile mükellefe uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.
 • Mükellefin suçlarından doğan tazminatlar, para ve vergi cezaları,
 • Her türlü alkol ve alkollü içkiler ek olarak tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri,
 • Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi; motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanlar giderler ve amortismanlar,
 • Basın yoluyla işlenen faaliyetlerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri,
 • Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin; faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından kararlaştırılan kısmı ilgilidir. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı; bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Tüm bunlara ilaveten belgelendirilemeyen giderler, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında kanunen kabul edilmez.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri için KKEG

 • Öz sermayeden ödenen ya da hesaplanan faizler,
 • Örtülü sermayeden ödenen ya da hesaplanan faiz, kur farkları ve benzer masraflar,
 • Kurumlar vergisi, para, vergi ve gecikme cezalarının tamamı ayrıca gecikme zamları,
 • Menkul kıymetlerin itibari bedelinin altında satışından ortaya çıkan zararlar ve bunlarla ilgili ödenen komisyonlar,
 • Transfer fiyatlandırması vasıtasıyla örtülü şekilde dağıtılan gelirler,
 • Kurumların kendisinin, hissedarlarının, yöneticilerinin ve personelinin suçlarından doğan tazminat masrafları,
 • Basın vasıtasıyla işlenen suçlardan ötürü tazmin edilen tazminat giderleri,
 • Kiralama yoluyla ya da firmaya ait olan bazı motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter vs. hava araçlarından işletmenin asıl faaliyet alanıyla alakalı olmayanların giderleri ve amortismanları,
 • Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kazanç ikramiyeleri,
 • Finansman gider sınırlaması uygulaması,
 • Yasal koşullara uygun olmayan bağış ve yardımlar,
 • Alkol ve alkollü içecekler ek olarak tütün ve tütün ürünlerine ait reklam ve ilan masrafları,
 • Tüm bunlara ilaveten belgelendirilemeyen giderler, 

Bir işletme kurmak istiyorsanız veya kurduysanız, bu gibi muhasebe işlerini tek bir platformdan yönetebilirsiniz. Vergiye konu olan dokümanlarınızın takibini Mükellef ile tek bir uygulamadan yapabilirsiniz. Mükellef, Gelir İdaresi Başkanlığı ve vergi daireleri başta olmak üzere; vergisel ve mali konulara ilişkin yürütülmesi gereken idari süreçlerinizi takip eder ve hizmet kolaylığı ile tüm süreçleriniz yürütülür. Vergi kanunlarında, işinizle alakalı konularda değişiklikler ve sizin yapmanız gerekenler tarafınıza bildirilir. Böylelikle her zaman güncel bilgiler aldığınızdan emin olursunuz. Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

Vergi Hukukunun Genel İlkelerine Aykırılık Dolayısıyla KKEG

Kanunen kabul edilmeyen giderleri genel ilkelerden yola çıkarak sıralamak da mümkündür. Bu maddeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 • Kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan giderler
 • Belgelendirilemeyen giderler
 • Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler
 • Dönemsellik ilkesine aykırılık dolayısıyla gider kabul edilmeyen ödemeler

Diğer Yasa Hükümleri Dolayısıyla KKEG

Gelir ve gider yönetiminiz açısından önem taşıyan kanunlardaki diğer hususlardan KKEG, aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

 • Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin masraf ve zararlar,
 • Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen temettü ikramiyeleri,
 • Dar mükellefiyete tabi kurumlarda kanunen kabul edilmeyen masraflar,
 • Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile indirilebilecek katma değer vergisi,
 • Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergileri,
 • İşletmeden çekilen değerler,
 • Çalıntı mallar,
 • Mal ve hizmet bağışları,
 • Özel iletişim vergisi,
 • İşsizlik sigortası fonundan karşılanan sigorta primleri,
 • Hazine tarafından karşılanan özürlü personelin sigorta primi, kanunen kabul edilmeyen giderlerdendir.

Gelir vergisi net kazanç üzerinden hesaplanmaktadır. Bu bağlamda da hangi giderleri gelirinizden düşürebileceğinizi bilmeniz kadar, kanunen kabul edilmeyen giderleri de bilmeniz önem taşımaktadır. Yukarıdaki başlıklarda ilgili kanun hükümlerinin bu konudaki açıklamaları detaylı olarak ifade edilmiştir. Devlet bazı hususlarda yasaklamalar getirmiş ve ilgili giderleri kanunen kabul etmemiştir. Bu bilgileri bilmek muhasebe işlerinizi kolaylaştıracaktır.

New call-to-action
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir