limited şirket nedir

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? 2024

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Limited şirket, Türkiye’de birçok farklı nedenden dolayı tercih edilir. Limited, sınırlı anlamına gelir ve limited şirket de benzer şekilde sınırlı ortaklık yapısı üzerine kurulur. Tek ortaktan oluşabileceği gibi limited şirkette birden fazla ortak da bulunabilir. Limited şirket ortaklarının sorumlulukları şirkete yatırdıkları sermaye tutarı kadardır. Yani şirketin ortakları borç ve yükümlülükleri söz konusu olduğunda kişisel varlıklarıyla sorumluluk altında değildir. Bu yapı şirket sahiplerini şirketin borçlarından doğan sorumluluktan korur. Ayrıca kuruluş kolaylığı ve esnek yapısıyla da öne çıkar. Siz de bir limited şirket kurmaya karar verdiyseniz ne gibi avantajları ve şartları olduğunu öğrenmek için detaylara göz atabilirsiniz.

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket sınırlı ortaklık yapısına sahiptir. Şirket çatısı altında gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de yer alır. Gerçek ve tüzel kişiler, limited şirket yapısı altında bir ticaret unvanı alarak kurulur. Limited şirketin sermayesi bellidir ve bu sermaye, ortakların paylarının toplamından oluşur. Şirketin ortakları ortaya çıkan borçlardan sorumlu değildir. Sınırlı ortaklık yapısı sorumluluğun da sınırlı hale gelmesini sağlar. Şirkete ortak olan kişiler, şirket sözleşmesinde belirtilen ek ödeme ve yükümlülüklerden sorumludur. Bununla beraber eğer şirketten alınamayan kamu borçları varsa şirketin ortakları bu borçlardan payları kadar sorumlu tutulur. Limited şirkette “Genel Kurul” ve “Müdürler Kurulu” olmak üzere iki organı vardır.

Genel kurulda şirketteki her pay sahibi şirketin geleceğini etkileyecek kritik kararlarda söz sahibi olur. Şirketin ana sözleşmesinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulu üyelerinin seçimi şirketin feshi ya da bağımsız denetçinin seçimi gibi konular genel kurulda görüşülür. Genel Kurul, şirketin yönetimine bütün pay sahiplerinin katılmasını sağlayan bir organdır. Müdürler kurulu biraz daha şirketin günlük süreçlerinin yönetiminden sorumludur. Müdürler kurulunda bütün pay sahiplerinin olması gerekmez. Şirketin günlük operasyonlarını yöneten müdürler kurulu temel görev ve yetkilere sahiptir. Şirket tek bir müdür tarafından yönetilebileceği gibi birden fazla müdürün de ataması yapılabilir. Bununla beraber müdürlerinden en az birinin şirket ortağı olması zorunludur.

Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Aşağıdaki maddeleri inceleyerek limited şirketin özelliklerini öğrenebilir, şirketin yapısı hakkında detaylı bir biçimde bilgi alabilirsiniz:

 • Limited şirketler tek ortakla kurulabileceği gibi birden fazla kişiyle beraber de kurulabilir. Bununla beraber şirkete ortak olan kişilerin sayısı elli kişiyi geçemez.
 • Şirketin ortakları gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Örneğin, iki şirket birlikte bir ortaklık kurmak istiyorsa limited şirket bunun için uygun olabilir.
 • Limited şirket kurmak için en az 50.000 TL sermayeye ihtiyacınız vardır. 50.000 TL ve üzeri sermaye şirketin kuruluşu için yeterlidir. Ortakların nakit olarak getirdiği sermayenin şirket tescil edildikten sonra 24 ay içerisinde ödenmelidir. Sermayenin nakit bölümünün hemen kuruluştan sonra ödenmesi gerekli değildir. Bununla beraber ödeme takvimi şirket sözleşmesinde düzenlenebilir ya da müdürlerce istenilen tarihte ödenecek şekilde belirlenebilir.
 • Limited şirketin ortakları şirketin borçlarından kişisel varlıklarıyla sorumlu değildir. Ortaklar şirkete yatırdıkları sermaye oranında borçlardan sorumludur. Bununla beraber şirketin kamu borçları varsa şirket ortakları bu borçlardan sermaye payları oranında sorumludur.
 • Limited şirketler, kendi işleyişlerini belirleyen bir sözleşmeye ihtiyaç duyar. Şirket sözleşmesi, şirketin tüm temel unsurlarını kapsayan önemli bir belgedir. Bu sözleşme ticaret siciline tescil edilir ve şirketin kuruluşunda önemli bir yere sahiptir.
 • Limited şirketler, anonim şirketlerden farklı olarak halka arz edilemez, borsada işlem göremez.
 • Eğer bir ortak payını devretmek istiyorsanız bunun için genel kuruldan onay almalıdır. Genel kurul onay vermedikçe ortaklar paylarını başkalarına devredemez. Genel kuruldan onay çıkarsa ortaklar dışarıdan başkalarına da paylarını devredebilir.
 • Limited şirketlerde paylar yazılı olmalıdır. Nama yazılı pay, daha şeffaf bir sistem kurulmasını sağlar. Payların kaybolması halinde yasal hakkın kimde olduğu bellidir. Payların nama yazılı olması limited şirketin sağlam bir temel üzerine oturmasını sağlar.
limited şirket özellikleri nelerdir

Limited Şirket Neden Tercih Edilir?

Limited şirketin tercih edilmesinin birçok farklı nedeni vardır. Limited şirket türünde tek ortak şirket sahibi olabilir ve bu birçok durumda avantajlıdır. Aynı zamanda sorumlulukların sınırlı olması da limited şirketi birçok kişi tarafından tercih sebebi haline getirir. Özellikle anonim şirketlerle kıyaslandığında limited şirketlerde daha az bürokratik prosedür bulunur. Ek olarak limited şirket kurulduğu zaman iş konusuyla ilgili o şirket bir ticaret unvanı alır.

Limited şirket kurumlar vergisi mükellefi olduğu için de birçok kişi tarafından tercih edilir. Böylece ortaklar elde edilen kârdan kurumlar vergisini düştükten sonra kalan tutarı kâr payı olarak dağıtabilir. Kâr payı ise gelir vergisinden daha düşük bir oranda vergilendirildiği için limited şirket kurmak tercih sebebi haline gelir. Limited şirketlerde önemli kararlar genel kurul tarafından oy çokluğuyla alınır. Demokratik bir yönetime sahip olması şirketin önemli avantajları arasındadır.

Limited Şirketlerde Ortaklık Nasıldır?

Limited şirketi tek başınıza kurabileceğiniz gibi en fazla 50 ortak ile de kurabilirsiniz. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildir ve sadece şirket kurulumunda taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Limited şirketlerin ortakları kamu borçlarından sermayeleri oranında sorumludurlar. Şirket, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutmalıdır. Bu defterin içeriğini; ortakların adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, devirleri ve geçişleri durumunda itibari değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları ve bu hakların sahiplerinin adları ile adresleri oluşturmaktadır.

Limited şirketlerde sermaye en az 10.000 TL olmalıdır ve her ortağın esas sermaye payının değeri 25 TL ve katları şeklinde olması zorunludur. Ortakların taahhüt ettikleri sermaye paylarının en az 1/4’ü tescilden önce, kalan kısmı ise şirket tescilinden sonraki 24 ay içerisinde ödenmelidir.

Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa, tüm ortaklara, hatta üçüncü kişilere şirket yönetimi ve temsili verilebilir. Ancak en azından bir ortağın yönetim hakkı ve temsil sorumluluğu olmalıdır. Kararlar ise oy çokluğu ile alınmaktadır.

Limited Şirket Kuruluşu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Limited şirketin kurulabilmesi için bazı belgelerin hazırlanması gerekir. Limited şirket kuruluşu için gerekli belgeler genel olarak şu şekildedir:

 • Şirketin kurulabilmesi için merkez adresinin, şirketin sermaye tutarının, ortakların sermaye oranlarının, şirket temsilcisinin ya da şirket unvanının yazıldığı kuruluş bildirim formu hazırlanmalıdır.
 • Şirketin ortakları gerçek kişilerse farklı tüzel kişilerse farklı belgeler gerekir. Tüzel kişilerin kurduğu limited şirketler için oda kayıt beyannamesi sunulmalıdır.
 • Bütün ortakların kişisel bilgilerinin ibraz edilmesi gerekir. Her ortağa ait ikametgah belgesi, vesikalık ve kimlik fotokopisi verilmelidir.
 • Eğer müdürler kurulu üyeleri içinde ortak olmayan biri varsa bu görevi kabul ettiğine dair yazılı bir beyan vermesi gerekir. Şirket müdürlerinin imza beyannameleri olmalıdır.
 • Şirketin kuruluşu sırasında oluşturulan sözleşmenin noter tasdikli bir şekilde ibraz edilmesi gerekir.
 • Eğer şirket merkezi kirada ise kira kontratını da vermelisiniz. Eğer merkez binasının sahibi şirketse tapu fotokopisine ihtiyacınız vardır.
 • Ortaklar sermayelerini yatırdıklarına dair dekont vermelidir. Rekabet Kurumuna da belirli bir payın ödenmesi gerekir. Bu pay ödendikten sonra dekontu gösterilmelidir.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirketi birçok adımı takip ederek rahatlıkla kurabilirsiniz. Limited şirket kolay kuruluş süreci ve esnek yapısıyla birçok kişi tarafından tercih edilir. Limited şirket kurarken bazı kurallara dikkat etmeniz gerekir. Kuruluş sürecinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki maddeleri inceleyerek süreç hakkında fikir edinebilirsiniz:

 • Limited şirketi kurmadan önce ilk olarak unvan seçimi yapılmalıdır. Unvan, kurulan şirkete göre değişiklik gösterebilir. İşletmenin konusunu ve şirketin türünü gösteren ibarelerin hepsi Türkçe olduğu ve belirli kuralları yerine getirdiği takdirde serbest bir şekilde seçilebilir.
 • Şirket unvanında Türk, Milli, Türkiye ya da Cumhuriyet gibi kelimelerin kullanılması isteniyorsa bunun için ilk önce Bakanlar Kurulundan onay alınmalıdır. Bununla beraber bu unvanın önüne Türkçe ya da yabancı dilde bir isim getirilebilir.
 • Şirket kurulurken imza yetkisi bir ya da birden fazla kişiye verilebilir. Eğer kuruluş sırasında şirketin ortakları bulunmak istemiyorsa vekaletname vererek kendileri yerine kurulma işlemini başkalarının gerçekleştirmesini sağlayabilir.
 • Limited şirkette her ortam sermayelerinin on binde dördünü Rekabet Kurumuna yatırmak zorundadır. Örneğin, bir limited şirketin sermayesi 100.000 TL ise Rekabet Kurumuna 40 TL yatırmak zorundadır.
 • Kurulmadan önce limited şirkette bir şirket ana sözleşmesi yapılmalıdır. Bu sözleşmede şirketin adı, merkezi, amacı, faaliyet alanı, sermayesi, ortakların hakları, yönetim kurulunun oluşumu/görevleri, şirketin feshi/tasfiyesi ve daha birçok bilgi yer alır.
 • Şirket kuruluş dilekçesi yazılmalıdır. Şirket kuruluş dilekçesi yazıldıktan sonra en yakın ticaret sicili müdürlüğüne bu belge iletilmelidir.
 • Limited şirket kurulduktan sonra ya ticaret odasına kayıt yaptırmalıdır. 

Limited Şirket Kuruluş Maliyeti Nedir?

Limited şirketin kuruluş maliyeti her yıl olduğu gibi 2024 yılında da değişikliğe uğrar. Sermaye miktarı kanunlarla minimum bir miktar üzerinden sınırlandırılır. Bununla beraber sermayenin yanı sıra kuruluş sırasında da bazı maliyetler ortaya çıkabilir. Ayrıca limited şirket kurarken avukat masrafları gibi ek ödemelerle de karşılaşabilirsiniz. Limited şirketi kurmayı düşündüğünüz ilde de masraflar farklılık gösterebilir. Kuruluş maliyeti tek seferliktir. Şirketi kurduktan ve adımları tamamladıktan sonra tekrardan aynı masrafları yapmanıza gerek kalmaz. Limited şirketin kuruluş masrafları genel olarak şu şekildedir:

 • Limited şirket kurarken kuruluş vekaleti masrafınız bulunur. Kuruluş vekaleti, şirketi kurması için birine vekalet verdiğinizde notere ödemeniz gereken bir tutardır.
 • Şirket kurulurken gerçek kişilerin imza beyannamelerinin alınması gerekir. Her ortak için ayrı düzenlenen bu beyannameler için de notere ücret ödemesi yapmanız gerekir.
 • Sermayenizin on binde dördünü Rekabet Kurumuna ödemelisiniz.
 • Ticaret ya da sanayi odasına kayıt yaptırırken de belirli bir ücret ödemeniz gerekir. Bu ücretlerin ne olduğu bulunduğunuz şirkete göre değişiklik gösterebilir.
 • Limited şirket kurulurken genellikle mali müşavirden yardım alınır. Mali müşavire ödenecek olan ücret de şirketin yapısına ve sürece göre farklılık gösterebilir.
limited şirket kuruluş maliyeti nedir

Limited Şirket Kurmak için Ne Kadar Sermaye Olmalı?

Limited şirket sermaye odaklı bir ortaklık yapısına sahiptir. Ortakların her biri şirkete yatırdıkları sermaye oranında şirkete karşı belirli bir sorumluluğa sahiptir. Bununla beraber şirketin sermayesinin minimum tutarı kanunlarla sınırlandırılmıştır. Önceki yıllarda limited şirket kurmak için en düşük sermayenizin 10.000 TL olması yeterliydi. Bununla beraber 2024 yılında bir limited şirket kurmak istiyorsanız minimum 50.000 TL sermayeniz olması gerekir. 50.000 TL’nin altında sermaye ile limited şirket kurmanız mümkün değildir. Anonim şirketlerde sermaye tutarı 250.000TL olduğu için limited şirket bu yönüyle avantaja sahiptir.

Limited Şirketi Vergi Oranları Nedir?

Limited şirket gelir vergisinden muaftır. Kurumlar vergisine tabii olması da limited şirketi birçok kişi için tercih sebebi haline getirir. Kurumlar vergisi 2024 yılında %25’tir ve bu oran, işletmenin geliri artsa da değişmez. Eğer bir limited şirket gelir vergisinden sorumlu olsaydı artan oranlı olacak şekilde vergi ödemesi gerekirdi. Geliri arttıkça vergi dilimi değişecekti. Bununla beraber bir limited şirket sabit %25 kurumlar vergisine tabii olduğu için bu konuda avantajlı olabilir. Belirli bir tutarın üzerinde gelir elde eden limited şirketler, anonim şirketlerle karşılaştırıldığında bu noktada belirli bir avantaja sahiptir. Limited şirketlerin vergi oranları şu şekildedir:

 • Kurumlar vergisine tabii olduğu için limited şirketin vergi oranı %25’tir. Yani şirket geliri ne olursa olsun %25 oranında vergisini ödemekle mükelleftir.
 • Eğer bir işletme yılda 3.000.000 TL’nin üzerinde gelir elde ederse limited şirket daha avantajlıdır. Gelir vergisine tabii olan şahıs şirketleri 2024 yılında 3.000.000 TL ve üzeri gelir elde etmeye başladığında %35 oranında vergi ödemesi yapar.

Sabit oranlı vergiye sahip olan limited şirket, bu noktada diğer şirket türlerinden ayrılır. Şirketinizin yıllık gelirinin ne kadar olabileceğini doğru bir şekilde belirlerseniz limited şirket sizin için daha avantajlı olabilir.

Limited Şirket Hangi Vergileri Öder?

Limited şirket sahibi olanların sorumlulukları sadece kurumlar vergisi ile sınırlı değildir. Genel olarak limited şirketi olanlar aşağıdaki vergileri öder:

 • Her şirkette olduğu gibi limited şirketi sahiplerinin de damga vergisi ödemesi gerekir. Damga vergisi işyeri kontratlarında, satın almalar yapıldığında, hizmet sözleşmeleri hazırlandığında ya da birçok farklı işlemde ödenir. Damga vergisi her ay beyan edilir ve o ayın 26’sına kadar ödenmelidir.
 • KDV olarak bilinen Katma Değer Vergisi de her şirket tarafından ödenir. İşletme mal ya da hizmet alım/satımlarında tüketim vergisi olarak KDV ödemesi yapmalıdır. KDV, şirket tarafından tüketiciler adına devlete ödenir. Benzer şekilde her ay beyan edilir ve ayın 28’ine  kadar ödenir.
 • Limited şirketler kurumlar vergisine tabii olsa da kurum geçici vergisi ödemesi de yapar. Kurum geçici vergisi 3 aylık periyotlarda beyanname yoluyla bildirilerek ödenir. Geçici vergi, şirket kâr ettiği durumda kurumlar vergisinden düşülür. Böylece işletme, geçici vergi ile ödediği tutarın ödemesini tekrar yapmaz.
 • Limited şirket kurumlar vergisine tabiidir. Kurumlar vergisi için limited şirketler Nisan ayının sonunakadar beyanname vermelidir.
 • Limited şirketler aynı zamanda muhtasar beyanname vererek vergi ödemesi gerçekleştirir. Bu beyannamede limited şirketler tüm kesintilerini özetler. Çalışan sayısına bağlı olarak muhtasar beyanname 1 ya da 3 aylık dönemlerde düzenlenebilir. Bu beyannamede genellikle işletme sahiplerinin ödediği kira ya da hizmet harcamaları gibi kalemler belirtilir.
 • Kira stopajı da limited şirketlerin ödediği vergiler arasındadır. Bu tutar kira bedelinin %20’si oranındadır.

Genel olarak limited şirketlerin ödediği vergiler yukarıdaki gibi özetlenebilir. Altı başlık altında toplanan vergiler, işletmenin kâr zarar durumuna göre farklılık gösterebilir. Bununla beraber KDV ödemeleri %1, %10 ve %20 arasında değişiklik gösterebilir.

Limited Şirket Ne Kadar Vergi Öder?

Limited şirketlerin ödeyeceği vergi elde edilen kazanca göre farklılık gösterebilir. Bununla beraber her şirket belirli oranlar üzerinden vergi ödemesi gerçekleştirir. Örneğin, bir işletmede bütün yıl boyunca 2.000.000 TL gelir elde ettiyse bu gelir üzerinden 500.000 TL kurumlar vergisi ödemesi gerekir. Benzer şekilde limited şirketlerin ödeyeceği KDV de yaptığı satışa göre farklılık gösterir. Bir işletme %20 KDV oranına sahip olan bir ürün/hizmet sattıysa ve bu satıştan 200.000 TL gelir elde ettiyse ödemesi gereken KDV tutarı 40.000 TL’dir.

Kurumlar vergisi mükellefi olanların ödemeleri gereken geçici vergi %25’dir. Limited şirket 2024 yılında ilk 3 ayda 500.000 TL kâr elde ettiyse bu durumda geçici vergi oranı üzerinden 125.000TL ödemesi gerekir. Muhtasar beyanname de benzer şekilde işletmenin yapısına göre farklılık gösterir. Örneğin, bir limited şirkette 5 tane çalışan varsa şirket her ay muhtasar beyanname vererek çalışanlarının maaşlarından kesilen gelir vergisini, SGK primlerini ve diğer kesintileri devlete öder. Ödenecek olan tutar, çalışanların denk geldiği gelir vergisi oranına ve prim tutarlarına göre farklılık gösterir.

Limited ile Anonim Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Limited ile anonim şirket arasında birçok farklılık bulunur. Her iki şirket türü arasındaki farklar genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

 • Limited şirketler herhangi bir şekilde halka arz edilemez. Bununla beraber anonim şirketler istenildiği durumda ve gerekli şartları yerine getirdiğinde halka açılabilir.
 • Anonim şirket açmak için minimum sermaye tutarının 250.000 TL olması gerekir. Limited şirkette ise bu tutar 50.000 TL’dir.
 • Limited şirketlerde en fazla 50 ortak bulunabilir. 50 ortağın üzerinde limited şirket kurulabilmesi mümkün değildir. Bununla beraber anonim şirketlerde herhangi bir ortak sayısı kısıtlaması bulunmaz.
 • Anonim şirketler pay sahiplerinin tek yükümlülüğü, taahhüt ettikleri sermaye paylarını ödemeleridir.. Limited şirkette ise tahsil edilemeyen borçlardan ortaklar payları oranında sorumludur. Örneğin, bir ortağın şirketteki payı %50 ise kamu borçlarının %50’sinden sorumlu olur.
 • Anonim şirketlerde tescil öncesi sermaye tutarı bankaya yatırıldıktan sonra bloke edilmesi zorunludur. Limited şirketlerde böyle bir zorunluluk yoktur.
 •  Anonim şirketlerin sermayesi 1.250.000 TL ise avukat bulundurmaları zorunludur. 2024 yılında eğer avukat bulundurmazlarsa 40.000 TL tutarında ceza ödemeleri gerekir. Bununla beraber limited şirketlerde böyle bir avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.
 • Her iki şirket türünde hisse senedi ya da pay devrinden doğan kazançların vergilendirilmesinde de farklılık vardır. Tam mükellef olan kurumlara ait ve iki yıldan uzun süre elde tutulan hisse senetleri elden çıkarıldığında vergiye tabii değildir. Bununla beraber limited şirketlerde pay ne zaman devredilse devredilsin bir vergi söz konusudur.
 • Anonim şirketlerde hem hamiline hem de nama pay senedi vardır. Bununla beraber limited şirketlerde sadece nama yazılı pay senedi bastırılabilir.
 • Bazı durumlarda anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına bakanlıktemsilcileri katılır. Limited şirketlerde herhangi bir koşulda böyle bir zorunluluk yoktur.
 • Banka, sigorta ya da finansal kiralama gibi alanlarda faaliyet gösterecek işletmelerin limited şirket olarak kurulması yasaktır. Bu sektörlerde sadece anonim şirket olarak faaliyet gösterilebilir.

Limited Şirket Anonim Şirkete Çevrilebilir mi?

Limited şirketlerin anonim şirkete çevrilebilmesi mümkündür. Eğer limited şirketin anonim şirkete çevrilmesi isteniyorsa genel kurul toplantısında bunun kabul edilmesi gerekir. Bununla beraber genel kuruldan onay çıksa bile şirket türü değişimini gerçekleştirmeden önce bazı işlemlerin yapılması gerekir. İlk önce son bilanço çıkarılmalıdır. Yeminli mali müşavir tarafından şirketin öz varlık tespit raporu düzenlenmelidir. Aynı zamanda yeminli mali müşavir şirketin tescile tabi gayrimenkul ya da fikri mülkiyet gibi aktiflerini tespit etmelidir. Şirket türü değişimi için yeni bir sözleşme düzenlenmelidir. Bir limited şirketin anonim şirkete çevrilmesi için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Belirlenen şartlar sağlandığı takdirde istenilen zamanda bu değişim gerçekleştirilebilir.

Limited Şirkette Neler Gider Gösterilir?

Limited şirkette bazı maliyet kalemlerinizi gider olarak gösterebilirsiniz. Genel olarak gider gösterebileceğiniz kalemler şu şekildedir:

 • Ofis masraflarını gider olarak gösterebilirsiniz. Mobilya, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar ya da yazıcı gibi ofisin işleyişinde önemli bir yere sahip olan bütün malzemeleri gider olarak gösterebilirsiniz.
 • Ofis için bir kira ödüyorsanız bunu da gider olarak gösterebilirsiniz.
 • Ofiste kullanılan su, internet, doğalgaz ya da elektrik de benzer şekilde gider olarak gösterilebilecek kalemler arasındadır.
 • İşte kullanılan araca ait benzin, mazot ya da tamir masrafları da gider olarak gösterilebilir.
 • Şirket adına gönderilen posta ve kargo işlemleri de gider kalemleri arasında bulunur.
 • Müşteri ziyaretleri için yapılan masraflar, şirket çalışanlarının katıldığı konferanslar ya da düzenlenen davetler de gider olarak gösterilebilir.
 • Çalışanlara ödenen maaşlar, SGK primleri, yol ücretleri, sosyal yardımlar, fazla mesai ücretleri ya da yemek masrafları da gider kalemleri arasındadır.

Kimler Limited Şirket Kuramaz?

Limited şirket kurmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Aşağıdaki kişiler limited şirket kuramaz:

 • Eğer sermayeniz 50.000 TL’nin altındaysa limited şirket kurmanız mümkün değildir. Sermayeniz 50.000 TL’nin altındaysa şahıs şirketi gibi herhangi bir sermayeye ihtiyaç duyulmadan kurulabilen şirket türlerine göz atabilirsiniz.
 • 50’den fazla ortağa sahip olan yapılar limited şirket kuramaz.
 • Ticaret Odası başvurunuzu kabul etmezse de limited şirket kurmanız mümkün değildir.
 • Yasal olmayan bir iş kurmak isteyenler de limited şirket kuramaz.

Limited Şirket Kaç Ortakla Kurulur?

Limited şirket kurmak için minimum bir ortak sayısı yoktur. Bununla beraber limited şirketi en fazla 50 ortakla beraber kurabilirsiniz. Eğer 50 ortaktan fazla bir yapıya sahipseniz anonim şirket kurmayı düşünebilirsiniz.

Limited Şirket Unvanı Nasıl Seçilir?

Limited şirketlerin ticaret unvanı seçerken dikkat etmesi gereken bazı kriterler vardır. İlk olarak şirketlerin unvanında mutlaka Limited Şirket ibaresinin yer alması zorunludur. Ayrıca limited şirketlerin unvanlarında ticaret konularının da yer alması gerekir. Bununla beraber ticaret unvanı alırken daha önce alınmış olanların da incelenmesi zorunludur. Örneğin, “X İnşaat Limited Şirketi” unvanını almak istiyorsanız ama daha önce “X İnşaat Anonim Şirketi” ticaret unvanını almış başka bir işletme varsa ayırt edici bir ek kullanmadan bu unvanı alamazsınız.

Online Limited Şirket Kuruluşu Mümkün mü?

Limited şirket online bir şekilde kurulabilir. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında şirket kurmak ve yönetmek için tüm ihtiyaçlarınızda siz de Mükellef’i tercih edebilirsiniz. Şirketinizin gelir-gider takibi, vergi beyannameleri, e-fatura, raporlama ve e-dönüşüm entegrasyonları gibi tüm ihtiyaçlarınız için Mükellef’in sunduğu imkanlardan yararlanabilirsiniz.

New call-to-action

Limited Şirket Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Limited şirket hakkında sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Limited Şirket Ne Demek?

Limited şirket, sınırlı ortaklık yapısına sahip bir şirket türü olarak özetlenebilir. 1 ile 50 ortaklı bir yapıya sahiptir, iki organı vardır ve belirli bir minimum sermayeyle kurulabilir. Ortaklar gerçek kişilerden oluşabileceği gibi tüzel kişilerden de oluşabilir.

Limited Şirket Kısaltması Nedir?

Limited şirket kısaltması LTD’dir.

Limited Şirket Kaç Kişiden Oluşur?

Limited şirket 1 kişiden oluşabileceği gibi 50 kişiden de oluşabilir. Bununla beraber 50 kişinin üzerinde bir limited şirket yapısı kurulması mümkün değildir.

1 Kişi Limited Şirket Kurabilir mi?

Bir kişinin limited şirket kurması mümkündür.

Limited Şirket Kaç Günde Kurulur?

Sermayeniz varsa limited şirket kurma işlemi ortalama iki ile üç gün içerisinde gerçekleştirilir.

Limited Şirket Kurmak için Ofis Şart mı?

Limited şirket kurmak için fiziksel ofis sahibi olmanıza gerek yoktur. Limited şirket kurmak için evinizi adres gösterebilir ya da sanal ofis hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Ltd. Şti. Ev Adresi Olur mu?

Limited şirketin ev adresi göstererek kurulması mümkündür. Bu durumda eğer ev kira ise kira stopajı ödemesi zorunludur. Kira stopajı ödememek için sanal ofis adresi ile limited şirket kurabilirsiniz.

Limited Şirket Stopaj Öder mi?

Limited şirketler kâr payı dağıttıktan sonra %15 oranında gelir vergisi stopajı öder.

Limited Şirkette Yönetim ve Temsil Yetkisi Kime Aittir?

Limited şirketlerde temsil yetkisi müdürler kurulundayken yönetim yetkisi genel kuruldadır.

Limited Şirket Borçlarından Kim Sorumlu?

Limited şirketin borçlarından payları oranında ortaklar sorumludur.

Limited Şirket Borcu Şahsı Etkiler mi?

Limited şirketin ortakları, şirketin borçlarından şahsen sorumlu değildir.

Limited Şirket Halka Açılabilir mi?

Limited şirketlerin halka açılması mümkün değildir.

Anonim Şirket mi Daha Büyük Limited Şirket mi?

Anonim şirketlerde ortak sayısı sınırı yokken limited şirketlerde maksimum ortak sayısı 50’dir. Yani anonim şirketler daha büyük bir yapıya sahiptir.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir