mukellef-sirket-turleri-nelerdir

Şirket Türleri Nelerdir?

Ticaret Kanunu’na göre birçok şirket çeşidi bulunmakla birlikte en çok bilinen ve var olan şirket türleri; Anonim Şirketler(A.Ş.), Limited Şirketler(LTD.) ve şahıs şirketleridir. Şahıs şirketleri de kendi arasında basit usul, işletme ve serbest meslek olarak üçe ayrılır.

Anonim Şirketler(A.Ş.)

Anonim şirketler; asgari 50.000₺ sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Ünvanlarında ‘Anonim Şirket’ ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Bilanço esasına göre defter tutarlar.

Limited Şirketler(LTD.)

Limited şirketler asgari 10.000₺ sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Ünvanlarında ‘Limited Şirket’ ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25₺ veya bunun katları olması gerekir. Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur.

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Bilanço esasına göre defter tutarlar.

Şahıs Şirketleri

Basit Usul

Basit usulden yararlanabilmek için, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen şartlara sahip olmak gerekir.

  1. Kendi işinde bilfiil çalışması ya da bulunması
  2. İnternet üzerinden satış yapmaması
  3. İşyeri mülkiyeti işyeri sahibine ait ise emsal kira bedelinin, kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedeli toplamının, 2018 yılı için; büyükşehirlerde 7.400₺ ‘yi, diğer yerlerde ise 4.900₺ ‘yi aşmaması.
  4. Alım-Satım işi ile uğraşanlar için; satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alım tutarlarının; 2018 yılı için 100.000₺ ‘yi veya yıllık satış tutarının 148.000₺ ‘yi aşmaması.
  5. Hizmet işleri ile uğraşanlar için bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2018 yılı için 49.000₺ ‘yi aşmaması.
  6. Hem alım satım hem de hizmet faaliyetlerinin bir arada yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2018 yılı için 100.000₺ ‘yi aşmaması gereklidir.
Basit Usule Tabi Olmanın Sağladığı Başlıca Kolaylıklar
   1. Vergi tevkifatı yapma zorunluluğu yoktur.
   2. Ücret ve kira giderleri için muhtasar beyanname verilmez.
   3. Gelirleri üzerinden 3 ayda bir peşin olarak ödenen geçici vergi beyannamesi verilmez.
   4. Basit usule tabi mükelleflerin teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır.
   5. KDV Beyannamesi verilmez.

İşletme

İlk defa işe başlayanlar ile yeniden işe başlayan firmalar yıllık iş hacimlerine göre her yıl güncellenen belli tutarlarlara kadar işletme hesabına göre defter tutabilirler. Sermaye gerektirmeden gerçek kişiler tarafından kolay kurulabilen ve kolay kapatılabilen bir mükellefiyet türüdür. Hesap dönemi sonundaki mal mevcudunun değeri hasılata, hesap dönemi başındaki mal mevcudu giderlere ilave olunur. Hasılat satış tutarlarını içerir, giderler dönem içi alış tutarlarını içerir.

Serbest Meslek

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden çok şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Serbest meslek erbabına örnek vermek gerekirse; Doktor, Avukat, Mimar, Mühendis ve Müşavirleri sayabiliriz.

 1.  
New call-to-action New call-to-action


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: