mukellef-muhasebe-terimleri-mini-sozlugu

Muhasebe Terimleri Mini Sözlüğü

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İş hayatında kullanılan muhasebe terimlerinden birçoğu gündelik yaşamımıza da girmiş ve bazı günlerde en sık kullandığımız kelimeler haline gelmiştir. Bir diyalog içerisinde amortismanlar, stopajlar, provizyonlar havada uçuşurken konu hakkında bilgi sahibi olmayan bir kişi için konuşma hiç bir anlam ifade etmeyecektir. Bugünkü yazımızda yeni bir şirket kuran veya şirket kurmayı düşünenler için bilinmesi gereken bazı kelimelerin anlamlarını anlatacağımız mini bir muhasebe terimleri sözlüğü hazırladık.

 • Adi Şirket: Adi şirket, iki veya daha fazla kişinin ortak bir amaç için sözleşme ile kurdukları şirket.
 • Amortisman: Amortisman, mal ve hizmet üretimi süresi boyunca kullanılan sermaye mallarında meydana gelen yıpranma, eskime ve aşınmanın parasal olarak karşılığıdır.
 • Anonim Şirket: Anonim şirket, büyük hedeflere ulaşmaya yönelik sürdürülen ekonomik faaliyet alanları geniş olan ve ortakların sermayedeki payları kadar sorumluluk sahibi olduğu menkul kıymet çıkartabilen şirketlerdir.
 • Beyanname: Beyanname, hukuki bir varlığın yetkili makamlara yazılı bir şekilde bildiren belge.
 • Bordro: Maaş bordrosu, işverenlerce çalışan her işçi adına ayrı olarak düzenlenmesi gereken, işçi ücretini ve kesintileri gösteren belgedir.
 • Bütçe: Bütçe, belirlenmiş bir dönem içerisindeki oluşması öngörülen gelir ve gider tablosunun tahminlerini içeren cetveldir.
 • Cari Hesap: Cari hesap, iki taraf arasında tutulan alacak verecek işlemlerinin hesabı
 • Ciro: Ciro, bir işletmenin belirli bir zaman periyodu içerisinde elde ettiği net olmayan kar oranı anlamına gelmektedir.
 • Efektif: Kullanıma hazır durumda bulunan yabancı ülke paraları
 • Ekspertiz: Ekspertiz, kontrol etmek, keşif işlemleri, değer ve durum takdiri anlamlarına gelmektedir.
 • Envanter: Envanter, sayım, kontrol ve düzeltme işlemlerini yapmak suretiyle, belirli bir tarihteki alacakların borçların ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptanması.
 • Halka Açık Şirket: Halka açık şirket, hisse senetlerinin bir kısmı ya da tamamı halka arzedilmiş şirketler.
 • Hasılat: Hasılat, belli bir zaman periyodu içerisinde satılmış olan mal veya hizmetlerin karşılığında toplanan gelirlerin bütünü.
 • İskonto: İskonto, satıcının alıcılar lehine yaptığı indirim.
 • Likitide: Likidite, bir işletmenin borçlarını ödeyebilme yeteneğine sahip olması.
 • Limited Şirket: Limited şirket, iki ve daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirket.
 • Mahsup: Mahsup, borçlanılmış bir tutara karşı para veya mal olarak yapılan ödeme. Hesaba geçirmek, kaydetmek.
 • Matrah: Matrah, verginin hesaplanması için kazançtan giderler çıkarılarak belirlenen tutar.
 • Provizyon: Provizyon, yabancı şubeden yapılacak çek ve havale ödemelerinde, hesabın bulunduğu şubeden alınan, hesap bakiyesinin ödemeye müsait olduğunun teyidi. Karşılık.
 • Sermaye: Sermaye, işletmeyi kuranlar tarafından, işletmeye konulan para, mal ve emek. Bir iş ya da işletme için yapılan toplam yatırım, üretim araçlarının tümü, kullanılmaya hazır para ve varlıklar.
 • Stopaj: Stopajgelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olan bir kişi/kurumun kazanç tutarından ödeme esnasında, kanunlarda belirtilen oranlara göre ödemenin bir kısmının korunarak, vergi dairesine vergi mükellefi adına peşin olarak yatırılması anlamına gelmektedir.
 • Terkin: Terkin, kayıtlardan düşme, silme anlamına gelmektedir.
 • Trampa: Trampa, para kullanmaksızın gerçekleştirilebilen mal ve hizmet mübadelesi anlamına gelmektedir.
 • Tüzel Kişi: Tüzel kişi, gerçek kişilerin başka bir isim altında oluşturdukları, gerçek kişiler gibi hakları, borçları ve sorumlulukları olan kişiliktir.
 • Vekaletname: Vekaletname, bir kimseye başka birisi adına hareket etme yetkisi veren belge.
 • Vergi Yükümlüsü: Vergi yükümlüsü, hukuken kendisine vergi borcu düşen kişi ve kurumlar.
 • Zimmet: Zimmet, kurum ve kuruluşlarda çalışanlara veya para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığa teslim edilen para veya mal.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir